Różnica między pożyczką a kredytem

Coraz częściej natykamy się na reklamy nakłaniające do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w telewizji oraz internecie. Wiele osób nie rozróżnia od siebie tych dwóch pojęć, zwłaszcza iż w języku potocznym bywają one używane zamiennie.  Może to wprowadzić w błąd, gdyż trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie są to pojęcia jednoznaczne. Czym więc konkretnie różnią się one od siebie? Wyjaśnienie zostanie podane w dalszej części artykułu.

Zasady udzielania pożyczek są regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli wartość przedmiotu pożyczki jest niższa niż 1000 zł forma umowy pożyczki może być zarówno dokumentowa jak i ustna. W przypadku większych kwot niezbędne jednak będzie sporządzenie jednak umowy dokumentowej. Czym jest forma dokumentowa? Jest to oświadczenie woli sporządzone w postaci dokumentu umożliwiającego ustalenie osoby składającej oświadczenie. Oznacza to, iż dopuszczalne jest jej wykonanie zarówno na papierze jak i na innym nośniku umożliwiającym zachowanie i odtworzenie informacji. Za przykład może posłużyć nagranie w formie pliku dźwiękowego. Nie jest także w takim przypadku wymagane złożenie własnoręcznego podpisu Jest to więc rozwiązanie mniej sformalizowane od tradycyjnej formy pisemnej. W praktyce jednak cały czas najczęściej stosuje się formę pisemną umowy.

Przedmiotem umowy pożyczki może być zarówno rzecz jak i pieniądze. W pierwszym przypadku ustawodawca zaznacza jednak, iż rzecz musi być „oznaczona co do gatunku”. Jest to bardzo nieintuicyjny zapis. W praktyce oznacza on, że umowa pożyczki może dotyczyć jakiegoś przedmiotu, który określają cechy odnoszące się do szerszej grupy produktów. Za przykład mogą tu posłużyć złom, buraki cukrowe czy też deski. Umowa pożyczki nie może natomiast dotyczyć rzeczy oznaczonej co do tożsamości czyli przedmiotu posiadającego cechy charakterystyczne tylko dla niego. Dobrym przykładem jest tu zabytkowy obraz bądź rzeźba.

Przeznaczenie przedmiotu pożyczki, obojętnie czy jest to rzecz czy są to pieniądze nie jest określone w umowie pożyczki. Trzeba również zaznaczyć, że pożyczkodawca nie ma możliwości skontrolowania w jakim celu użyty zostanie przedmiot pożyczki. Pożyczka może zostać udzielona zarówno przez osobę fizyczną jak i osobę prawną. To czy pożyczka będzie udzielona odpłatnie czy nie zależy jedynie od ustaleń między stronami umowy. Rolę zabezpieczenia pożyczki może pełnić oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zastaw bądź zastaw rejestrowy, poręczenie lub weksel. Pożyczka nie musi być jednak zabezpieczona w żaden sposób.

Zasady udzielania kredytów reguluje ustawa o Prawie bankowym. Kredytów mogą udzielać jedynie banki. Umowa udzielenia kredytu musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie ustalenia ustne między stronami umowy są również nieważne. Przedmiotem kredytu może być jedynie gotówka a jej ilość musi być ściśle określona w umowie. Także przeznaczenie gotówki oddawanej do dyspozycji kredytobiorcy jest wyraźnie określone. Bank ma możliwość weryfikacji czy jest ona wydawana na cele przewidziane w umowie. Czas na jaki udzielany jest kredyt także jest ściśle określony a kredytobiorca zobowiązuje się w umowie do zwrócenia w trakcie jej trwania całej kwoty udzielonego mu kredytu wraz z odsetkami. Kredyt zawsze jest odpłatny. Wynagrodzeniem banku są najczęściej odsetki spłacane równolegle wraz z ratami pożyczonego kapitału. Banki pobierają również bardzo często prowizję za udzielenie kredytu. Kredyt musi podlegać jakiejś formie zabezpieczenia. Zazwyczaj jest to hipoteka, weksle lub też gwarancje bankowe bądź akredytywne.

Warto wspomnieć, że nie każde zobowiązanie zaciągnięte w banku jest kredytem, nawet jeżeli w nazwie zobowiązania występuje słowo „kredyt”. Za przykład świetnie posłużą kredyty odnawialne oferowane przez banki. Nie noszą one wszystkich wymaganych cech kredytu. Środki udzielone w ramach kredytu odnawialnego nie mają ściśle określonego przeznaczenia. Sam ten fakt wystarcza do tego, żeby kredyt odnawialny był w istocie jedynie pożyczką.

Wyraźnie widać, że umowy kredytu i pożyczki znacznie się od siebie różną. Zasady udzielania kredytów są dużo bardziej sformalizowane. Przyznaje się je zazwyczaj na większe kwoty. Przepisy dotyczące pożyczek są dużo mniej wymagające natomiast same umowy dotyczą najczęściej niższych kwot.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *