Jak sprzedać dług firmie windykacyjnej?

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem niespłacanych terminowo faktur. W ogromnej ilości wypadków blokuje to możliwość prowadzenia z efektem działalności gospodarczej. Brak wpłaty na konto spółki wiąże się z powstaniem długów. Okazuje się jednakże, iż wierzyciele nie są zdani tylko i wyłącznie na siebie. Teraz nasze prawo oferuje narzędzia przydatne w pobraniu należności od dłużnika. Dobrym wyjściem jest sprzedanie długu firmie windykacyjnej. Pozwoli to na pewno na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Z innej strony należałoby pamiętać, iż nie zawsze taka sprzedaż jest możliwa, i często może być także dla przedsiębiorcy nieopłacalna.

Jak sprzedać dług? – procedura sprzedaży długu

Sam fakt zawarcia umowy powoduje przejście wierzytelności oraz praw z nią związanych na innego nabywcę. Rozważając zbycie wierzytelności trzeba już przed etapem windykacji składować jak największą liczbę dokumentów oraz zaznajomić się z propozycją instytucji nabywających wierzytelność. Stosowne przygotowanie do tematu zwiększa szansę na ustalenie jak najbardziej atrakcyjnej dla nas ceny. Kiedy już zdecydujemy się na sprzedaż długu, do zawarcia umowy cesji wierzytelności potrzebujemy przede wszystkim klienta, z jakim ową umowę zawrzemy. Żeby takiego odnaleźć, możemy skorzystać z własnych kontaktów, wykonać to przez portale albo szukając w internecie. Kiedy mamy nabywcę, należy stworzyć właściwą umowę, w jakiej przede wszystkim oznaczamy strony, przedmiot umowy oraz opłatę za którą sprzedajemy daną wierzytelność. Jak już nadmieniono wyżej, umowa może być zawarta w każdej formie. Niezachowanie formy pisemnej nie skutkuje nieważnością umowy, jednakże może wywoływać problemy dowodowe w razie sporu sądowego, więc solidniejszą formą będzie umowa pisemna. Umowa cesji (przelewu) wierzytelności, jak każda umowa cywilnoprawna podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wierzytelność przechodzi na nabywcę przez sam fakt zawarcia umowy, z wyjątkiem wierzytelności związanej z dokumentem na okaziciela oraz zabezpieczonej hipoteką. Rezultatem przelewu wierzytelności jest przejście wierzytelności na nabywcę wraz z prawami przypadającymi uprzedniemu wierzycielowi, jaki zostaje wykluczony ze stosunku zobowiązaniowego łączącego go z dłużnikiem. Po zawarciu umowy cesji wierzytelności zbywca winien poinformować dłużnika o jej zawarciu. Zawiadomienie to jest ważne zarówno dla nabywcy, jak i dłużnika. Dłużnik, jaki nie wiedział o cesji wierzytelności, spełniając świadczenie do wierzyciela pierwotnego, jest zwolniony z długu. Ochrona ta kończy się z chwilą powzięcia wiadomości o dokonanej cesji oraz nie ma znaczenia, skąd dłużnik się o niej dowiedział.

Reguły sprzedaży długu

Dla wierzyciela decydującego się na sprzedaż długu najistotniejsze jest, żeby sprzedaż odbyła się bezwarunkowo, to oznacza nabywca po dokonaniu zakupu nie winien mieć możliwości odejścia od zawartej umowy. W innym razie, kiedy okaże się, iż wyegzekwowanie długu nie jest możliwe, nabywca będzie chciał odstąpić od umowy oraz będzie żądał zwrotu zapłaconej ceny. Przed dokonaniem sprzedaży należałoby zobaczyć, czy nie mamy do czynienia z podmiotem, jaki kupuje wierzytelność na pewien czas oraz po nieudanej egzekucji odstępuje od umowy. Zawierając umowę ważny jest także czas zapłaty. Wyjściem wyjątkowo atrakcyjnym dla sprzedającego będzie zapłata w gotówce przy zawieraniu umowy. Zmniejsza to zagrożenie, iż kolejny nabywca nie wywiąże się z zapłaty. Umowa sprzedaży wierzytelności może być z regresem albo bez regresu. Transakcja bez regresu znaczy, iż wierzyciel sprzedając wierzytelność, wraz z jej zbyciem oraz uzyskaniem ustalonej pomiędzy stronami wartości jest pozbawiony kłopotu oraz temat długu jest dla niego zakończony. Natomiast kupno z regresem polega na tym, iż jeśli spółka nabywca nie będzie mógł wyegzekwować długu nie ze swojej winy, to sprzedający będzie musiał w określonym terminie zwrócić gotówkę. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie dla kupującego, jakie pozwoli na odejście od umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *